Home Page Product Page Gallery Page About Us Page Job Page Board Page Memeber Page

Username
Password

 
 

ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก Web Site Puntakij.com
1. ต้องเป็นพนักงานบริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด
2. ได้รับการอนุมัติจาก Web master
3. ยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ที่ประกาศในการใช้ Web Site ทุกกรณี
4. Web Site ทำเพื่อใช้ในการให้ความรู้ และ ติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน

    บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด