Home Page Product Page Gallery Page About Us Page Job Page Board Page Memeber Page
บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ : เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543
ดำเนินธุรกิจ : ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    รับปรึกษา พัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์
    จัดหาบุคลากร เพื่อร่วมพัฒนา ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งบริษัท : 237/101 ซอยศรีอัมพร ถนนเสนานิคม1 แขวงเสนานิคม
  เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-561-2588
มือถือ : 085-260-3838 (คุณธนา พันธ์ประวงษ์)